Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Wojtalewicz

Krzysztof Wojtalewicz

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 104, przynależność: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Status: powołany - 23.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/5/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie , Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przew członek
Komisja Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego stała II/5/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie , Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przew wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-11-23 Przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-11-23 Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej do spraw wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-11-23 Głosowanie za przyjęciem Regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-11-23 Przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-11-23 Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej do spraw wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-11-23 Głosowanie za przyjęciem Regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-11-23 Glosowanie za podjęciem projektu uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy Żychlin I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-11-23 Głosowanie nad przekazaniem skargi według właściwości Burmistrzowi Gminy Żychlin I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 11:12:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 11:45:27 Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 11:47:27 Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 11:49:00 Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 11:50:08 Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 11:51:42 Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 11:53:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 13:03:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powolania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie i ich zastępców. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 13:02:28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 13:10:19 Głosowanie za kandydaturą Pani Ewy Wypych na Przewodniczącego Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego. II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-10 13:14:29 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego . II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 13:14:22 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 13:20:16 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 13:24:55 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 13:29:34 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu . III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 13:32:15 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żychlin. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 13:46:02 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 14:04:13 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 14:08:46 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 14:28:40 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr LII/ z dnia 14 listopada 2018r. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 13:16:24 Głosowanie porządku obrad po zmianie. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym - głosowanie powtórzone ze względu na awarię elektronicznego systemu do głosowania III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr LII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. - głosowanie powtórzone ze względu na awię eltronicznego systemu do głosowania III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2018-12-13 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr I/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 14:40:00 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 15:14:58 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 15:18:35 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok". IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 15:21:49 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2019 rok". IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 15:24:30 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 15:25:52 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 16:09:28 Głosowanie za przyjęciem protokołu Nr II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 16:10:34 Głosowanie za przyjęciem protokołu Nr III/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 15:28:40 Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Żychlinie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Żychlinie w 2018 roku. IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-01-30 14:27:14 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu budżetowego w Żychlinie. IV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-03-27 15:19:27 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. VI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-03-27 15:23:55 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej VI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-03-27 15:26:52 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. VI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-03-27 15:30:37 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych VI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-03-27 15:34:44 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/265/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022. VI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-03-27 15:47:33 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr V/2019 z dnia 27 lutego 2019r. VI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-04-26 12:10:28 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. VII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-04-26 12:13:09 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie opracowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żychlin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. VII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-04-26 12:21:02 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr VI/2019 z dnia 27 marca 2019r. VII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-05-29 15:32:27 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-05-29 15:34:59 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-05-29 15:36:56 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zychlinie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-05-29 15:40:17 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-05-29 15:43:10 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejnowym w Kutnie na kadencję 2020-2023. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-05-29 16:02:09 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr VII/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-08-28 15:09:06 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie. XI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-08-28 15:11:20 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr X/2019 z dnia 1 sierpnia 2019r. XI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-09-11 15:12:18 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-09-11 15:18:42 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. XII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-09-11 15:21:07 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Żychlin. XII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-09-11 15:35:55 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XI/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. XII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-09-30 14:15:58 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. XIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-09-30 14:21:28 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. XIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-09-30 14:25:39 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-09-30 14:29:05 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XII/2019 z dnia 11 września 2019r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:06:01 Głosowanie za przyjęciem wniosku Burmistrza Gminy Żychlin, o wycofanie z porządku obrad w punkcie 2. Podjęcie uchwał w sprawach podpunktu f) o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym” a w miejsce tego podpunktu wprowadzenie” Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. ” XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:15:08 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:18:16 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:21:25 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XLV/245/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:25:14 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XLV/246/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Żychlin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:28:48 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:31:06 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:34:57 Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:50:45 Głosowanie za przyjęciem regulaminów głosowania w wyborach na ławników. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 14:45:43 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-10-18 13:53:48 Głosowanie za przyjęciem regulaminów głosowania w wyborach na ławników. XIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:09:13 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:11:31 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:13:44 Głosowanie za przyjęciem ceny skupu żyta w wysokości 52 zł za jedną dt. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:14:45 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:19:32 Głosowanie za przyjęciem wszystkich stawek podatku od nieruchomości zgodnie z propozycją Burmistrza Gminy . XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:20:20 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:23:02 Głosowanie za przyjęciem wszystkich stawek podatku od środków transportowych zgodnie z propozycją Burmistrza Gminy . XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:24:01 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:25:56 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin”. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:28:03 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:30:04 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:32:02 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:55:13 Głosownie za podjęciem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:56:54 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 12:58:42 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 13:01:33 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XIV/58/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz o zmianie Uchwały Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 13:03:39 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin . XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2019-11-25 13:12:05 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XIV/2019 z dnia 18 października 2019r. XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-01-29 13:08:45 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-01-29 13:24:25 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-01-29 13:54:12 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-01-29 14:01:33 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-01-29 14:05:50 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-01-29 14:13:37 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2019r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-01-29 14:24:55 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XVI/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-02-12 14:06:23 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żychlin na rok szkolny 2019/2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-02-12 14:26:45 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie rozwiązania „MIG-MA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie wstrzymał się
2020-02-12 14:50:00 Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Żychlinie oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Żychlinie w 2019 roku. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-02-12 14:56:53 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XVII/2020 dnia 29 stycznia 2020 r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 14:15:03 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 14:26:08 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 14:43:55 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 14:53:32 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:02:00 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:04:54 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:08:53 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XV/66/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:10:38 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:14:53 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2020 rok”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:17:10 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:21:05 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:23:41 Głosowanie za przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej w Żychlinie na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 15:24:39 Głosowanie za przyjęciem planów pracy komisji Rady na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-04-29 16:08:33 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XVIII/2020 z dnia 12 lutego 2020r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-06-03 14:19:49 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XX Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-03 14:42:01 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej XX Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-06-03 14:46:34 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XX Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-03 14:48:12 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XX Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-03 14:53:34 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XX Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-03 15:24:06 Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XIX/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. XX Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-26 13:12:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXI Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-26 13:16:14 Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XXI Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-26 13:26:47 Projekt uchwały w sprawie reorganizacji Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie. XXI Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-06-26 13:30:10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. XXI Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-26 13:33:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XXI Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 10:37:55 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-08-27 10:58:33 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2019 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-08-27 11:03:14 Glosowanie za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Gminie Dubiecko pomocy finansowej na usunięcie skutków powodzi. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-08-27 11:05:32 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-08-27 11:08:25 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-08-27 Głosowanie za podjęciem uchwaly w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Żychlin wotum zaufania XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-09-29 12:19:52 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-09-29 12:25:04 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-09-29 12:27:06 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-09-29 12:29:46 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/108/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie reorganizacji Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Żychlinie XXIV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2020-10-30 12:16:43 Głosowanie za przyjęciem wniosku Burmistrza Gminy Żychlin o wprowadzenie zmian w punkcie 2 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawach:" poprzez dodanie po podpunkcie g) podpunktów h), i), j) o brzmieniu: "h) zmiany budżetu gminy na 2020 rok, i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, j) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin." XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:30:44 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:40:02 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:41:51 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:44:12 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności przejazdu i przechodu, obciążających nieruchomość stanowiącą własność Gminy Żychlin. XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:45:54 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XV/72/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020". XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:47:28 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XVII/86/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok". XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:48:57 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Żychlin a Gminą Oporów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:50:20 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:52:04 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-30 12:55:56 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin". XXV Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-02 13:13:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-10 14:27:18 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żychlin. XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-14 14:42:30 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XXX Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-01-26 13:45:44 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie (część II) za
2021-01-26 14:13:40 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie (część II) za
2021-01-26 14:16:58 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok”. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie (część II) za
2021-01-26 14:20:40 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie (część II) za
2021-03-17 13:44:28 Głosowanie za przyjęciem wniosku Burmistrza dotyczącym zmiany porządku obrad poprzez zmianę kolejności punktów 2 i 3. Punkt 2. będzie stanowiła „Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Żychlinie za 2020 r.” Punktem 3. będzie "Podjęcie uchwał w sprawach:" XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:03:28 Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Żychlinie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Żychlinie w 2020 r. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:07:46 Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/156/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:11:27 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:14:41 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:16:58 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok". XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:18:52 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Żychlin. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:20:38 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:23:02 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:25:28 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:28:30 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XLI/222/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:30:46 Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie na 2021 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:33:19 Głosowanie za przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej w Żychlinie na 2021 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za
2021-03-17 14:34:24 Głosowanie za przyjęciem planów pracy Komisji Rady na 2021 rok. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie za